Sandmandala:
Achtung: Auflösung
nun am Mo 17. Sept !

Sandmandala: 6.-17. September 2018
Sandmandala
Haussegnungen: 5.-17. September 2018
Haussegnungen
Haussegnungen

Momo Kochkurs:
Wegen grosser
Nachfrage 2ter Termin
um 17:00!!

Momo Kochkurs: 16. September 2018
Kochkurs-Momo
Vorstellung - Cultures Connect Reisen:
17. September 2018
cultures-connect-reisen
Vortrag: 20. September 2018
Vortrag Tsum Tal
Tihar - Fest des Lichtes: 11. November 2018
Tihar
Weihnachtsbazar: 13.,14.,15. und 20.,21.,22. Dez 2018
Weihanchtsbazar
Punsch: 13.,14.,15. und 20.,21.,22. Dezember 2018
Punsch
Silvester: 31. Dezember 2018
Silvester

Anmeldung Newsletter